Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania” – KKK 1213

Chrzest należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia dziecka z USC oraz dane personalne rodziców i chrzestnych.

Według przepisów prawa Kościelnego, rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy tzn.:

 • dojrzali do pełnienia tej godności,
 • Ci, którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, łącznie z Bierzmowaniem,
 • Ci, którym prawo kościelne nie zabrania dostąpienia godności rodzica chrzestnego (np. nie może być rodzicem chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),
 • Ci, którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza (jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii).

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w nauce przedchrzcielnej.

Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu” – KKK 1285″

Osoba ubiegająca się się o Sakrament Bierzmowania jest zobowiązana, aby dostarczyć do kancelarii parafialnej:

 • metrykę chrztu (jeżeli osoba była ochrzczona poza parafią bierzmowania)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

Według przepisów prawa Kościelnego, świadkiem Bierzmowania może być osoba, która wypełnia warunki:

 • jest wyznaczona przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończyła szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

Najlepiej, gdy świadkiem Bierzmowania jest ktoś z chrzestnych Bierzmowanego / Bierzmowanej.

Sakrament Uzdrowienia Chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” – KKK 1499

Jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu. Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających i podeszłych wiekiem! Nie jest też sakramentem, który można przyjąć tylko jeden raz w życiu. Zwyczajowo, jeśli nie występuje nagła sytuacja zagrażająca życiu człowieka, zaleca się, aby w wieku podeszłym sakrament ten przyjmować jeden raz na rok. Aby osiągnąć najlepsze owoce, prosimy, aby w miarę możliwości, wzywać kapłana wtedy, kiedy chory jest jeszcze w pełni świadomy. Należy odpowiednio przygotować miejsce (biały obrus, świece).

Sakrament Małżeństwa

„Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.” – KKK 1285

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na ok. trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wcześniej warto zarezerwować datę i godzinę ślubu.

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
W kancelarii należy przedłożyć:

 • metrykę Chrztu Św. (nie starsza niż 3 miesiące);
 • stosowne dokumenty z USC, jeśli planowany jest ślub konkordatowy (są one ważne jedynie 3 miesiące);
 • dokumenty potwierdzające tożsamość.

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w naukach przedślubnych.

Pogrzeb Chrześcijański

„Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie” – KKK 1680

Można zgłosić w kancelarii parafialnej o każdej porze dnia.
Należy dostarczyć akt zgonu z USC.

Skip to content